Misyonumuz ve Vizyonumuz​

Misyonumuz:

Hava, Deniz ve doğa olaylarında meydana gelen kaybolma, düşme ve kaza olaylarında, heyelan, sel ve deprem gibi doğal afetlerle oluşan kazalarda, tamamen gönüllü olarak, bilgili, deneyimli ve  profesyonel bir yaklaşım ile yardıma muhtaç olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, afetzedelere temel ilkyardım desteğini sağlayarak onların emniyetli bir şekilde nakillerini gerçekleştirmek, can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek derneğimizin temel amaçlarından birisidir.

Vizyonumuz:

Stratejik plan döneminde risklerin azaltılması anlayışı ile bağdaşır bir biçimde toplumun afet ve acil durumlar konusundaki farkındalığını ve hazırlıklı olma seviyesini geliştirme gereğinden hareketle vizyonumuzu;

“Afetlere dirençli bilgili bireyler oluşturmak”

Şeklinde ifade edebiliriz.

Etik Değerlerimiz:

İnsan Hayatını Kurtarmak: İZMAK’ın Birinci Etik değeridir. Bilgimiz ve tecrübemizi en iyi ve etken şekilde kullanarak bir insan daha kurtarmanın mutluluğunu yaşamaktır.

Gönüllülük ve Karşılıksız Yardımseverlik: Hava, Deniz ve doğa kazalarında, doğal afetlerde ya da yardım gereken herhangi bir kazada insanlara yardım etmeyi amaçlayan İZMAK’ın, bunu yaparken MİSYONU gönüllülük esasına dayalı olup, hiçbir maddi ya da manevi menfaat beklentisi yoktur. Bu da İZMAK’ın ikinci ETİK değeridir.

Dürüstlük ve Güvenilirlik: Herhangi bir çıkar gözetmeksizin gönüllü olarak insan hayatını kurtarmayı amaç edinmiş İZMAK üyesi, afet zamanı kazazedelere, normal hayatta birbirlerine ve kamuoyuna karşı her ne sebeple olursa olsun dürüst, tutarlı, güvenilir olmak zorundadır. Bu da İZMAK’ın üçüncü ETİK değeridir.

Bağımsızlık: İZMAK maddi ve manevi bakımdan bağımsızdır. İZMAK’In, hayatını idame ettirebilmesi ve operasyon, eğitim, tatbikat, mal ya da malzeme ihtiyacı vs. gibi giderlerini karşılayabilmesi için, bağış ya da sponsorluk antlaşmalarına ihtiyacı vardır. Ancak İZMAK bu anlaşmaları yaparken, kendini bağlayıcı, kısıtlayıcı, taraf yapıcı, engelleyici anlaşmalardan kaçınmalıdır. İZMAK sadece Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Reformlarına, T.C. kanunlarına, Türk halkına, örf ve adetlerine bağlı kalmalı, onu sadece ülke çıkarları ve temel insani değerler sınırlayabilmelidir; yani bağımsızlık önemli ETİK değerlerimizden biri olmalıdır.

Medyatik Olmamak: İZMAK varlığını sürdürürken, bazen tanıtım amaçlı, bazen kamuoyuna bilgi vermek, bazen de eğitim amaçlı medya ile ilişkiye girecektir. Bu ilişkiler belirlenmiş, görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Hiçbir zaman kişiler ön planda değil, sadece İZMAK ön planda olmalıdır. Hiçbir İZMAK üyesi İZMAK’ı kullanarak kendine bir menfaat sağlamamalıdır. İZMAK adının ve İZMAK’lı kimliğinin zedelenmesi önlenmelidir. Medyaya bilgi verirken doğru, dürüst, yayıncılık ilkelerine uygun davranılmalı, karşı taraftan da aynı dürüstlük beklenmeli ya da istenmelidir. Medya ile her zaman ölçülü ilişki sürdürülmeli, gereksiz tartışmaya girilmemelidir.

Operasyonlarda medyaya verilecek ya da arşive koyulacak fotoğraf, film, dia vs. gibi çekimler görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalı, tek elde toplanmalı ve tek elden, yetkili kişiler tarafından dağıtılmalıdır. Yani İZMAK’ın bir etik değeri, medya ile doğru biçimde ve yan yana olmak, medyatik olmamaktır.

Açıklık: İZMAK ve İZMAK üyeleri, her zeminde açık ve şeffaf olmalıdır, hiçbir şey gizli ya da saklı olmamalıdır. Bu hem kamuoyuna karşı hem de üyelere karşı geçerlidir. Halkımızın ve devletimizin desteğiyle varolduğumuza göre, yaptığımız her iş için hesap vermeye açık olmalıyız. Üyeler de birbirlerine karşı açık ve dürüst olmalı, hesap verebilmelidir. Açıklanamayan, tanımlanamayan gizli gruplaşmalar, İZMAK’ın birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atan ilişkilerdir.

Amacımız Gelir Sağlamak Olmamalıdır: Bilindiği gibi İZMAK halkın, devletin ve sponsorların bağışları ve yardımları ile hayatını idame ettirmektedir. Ancak bu bağış ve yardımlar hayatını idame ettirebilmek için yetmemektedir. İleride kanuni olanakların elde edilmesi durumunda, belki ticari işletmeler kurulacak, ticaret yapılacaktır. Ancak bu işletmelerin amacı salt İZMAK’a gelir elde ettirmek değil, operasyonlara gidebilmek, yaşamasını idame ettirmek, halka eğitim vermek gibi kuruluş ve etik değerlerindeki amaçlarını gerçekleştirebilmek amacı ile gelir elde edebilmektir.

 

0
team members
0
campaign principles
0
volunteer projects